Obchodní podmínky (Podmínky služby)

Vítejte na Modelingovekurzy.eu, nabídky na modelingové kurzy a kurzy péči o fyzické i psychické zdraví.

Webové stránky a další interaktivní aplikace nebo součásti, prostřednictvím kterých je služba poskytována (dále jen “Služba”), jsou provozovány a distribuovány společností České modelky s.r.o.,
Mádrova 3031, Praha 4, PSČ 143 00, IČ: 27921409, DIČ:CZ27921409 (dále jen „Poskytovatel“), a to pod značkou Modelingovekurzy.eu, e-mail: info@modelingovekurzy.eu , mobil: +420 777 594 340.

Svým přístupem k libovolné části Služby vyjadřujete svůj souhlas s níže uvedenými Obchodními podmínkami. Tyto Obchodní podmínky se vztahují na všechny uživatele, včetně uživatelů, kteří si prohlíží dostupný obsah prostřednictvím služby a uživatelů, kteří se zaregistrovali jako členové Služby (uživatelé i lektoři). Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s poskytováním služeb Modelingovekurzy.eu.

 

Popis služby Modelingovekurzy.eu

1. Služba Modelingovekurzy.eu umožňuje uživatelům získávat nové dovednosti, nechat si nafotit profesionální fotografie, cvičit, relaxovat nebo provádět jinou aktivitu pro zdraví a pohodu svého těla a mysli, a to prostřednictvím lekcí a služeb dostupných na webových stránkách www.Modelingovekurzy.eu

2. Uživateli Služby Modelingovekurzy.eu se rozumí neregistrovaní uživatelé, registrovaní uživatelé, účastníci lekcí a lektoři (dále také jen jako „uživatelé“). Účastníci lekcí jsou uživatelé, kteří se účastní lekcí. Lektoři jsou uživatelé, kteří vytváří lekce pro účastníky lekcí (dále také jen jako „lektoři“).

 

Ochrana osobních údajů

1. Vstupem do registračního systému Poskytovatele a zahájením registrace za účelem založení účtu vyjadřuje uživatel souhlas se zpracováním osobních údajů, které poskytl. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely poskytování a využívání Služby Modelingovekurzy.eu a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li uživatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení uživateli.

2. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při užívání Služeb Modelingovekurzy.eu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně svých osobních údajů.

3. Zpracováním osobních údajů uživatele může Poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.  

4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

5. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

Chráníme Vaše osobní data a jsme také zaregistrovaní na úřadě pro ochranu osobních údajů. Více informací naleznete na: http://forms.uoou.cz/registration.aspx?id=-687495

Zásady pro nakládání a ochranu osobních údajů společností České modelky s.r.o. Zobrazit více

 

Založení uživatelského účtu

1. Registrací uživatele provedené na webové stránce www.Modelingovekurzy.eu zřizuje uživatel svůj uživatelský účet. Ze svého uživatelského účtu může uživatel využívat Službu Modelingovekurzy.eu. V případě, že to webové rozhraní dovoluje, může uživatel využívat Službu Modelingovekurzy.eu též bez registrace.

2. Při registraci a při využívání Služby Modelingovekurzy.eu je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu a při objednávání Služby Modelingovekurzy.eu jsou Poskytovatelem považovány za správné.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

4. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5. Provozovatel je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá nebo v případě, že uživatel poruší své povinnosti v rámci využívání Služby Modelingovekurzy.eu (včetně těchto obchodních podmínek).

6. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

7. Následující podmínky se vztahují k založení jakéhokoliv účtu na webových stránkách www.Modelingovekurzy.eu, zejména za účelem využití Služby:

  • založení účtu je možné jen fyzickou osobou; není povoleno založení účtu “roboty” nebo jinými automatizovanými metodami.
  • povinnost dodržovat bezpečnost účtu a hesla; všechny akce provedené prostřednictvím účtu jsou považovány za akce provedené majitelem účtu; provozovatel není odpovědný za újmu vzniklou nedodržením této povinnosti.

 

Členství a platba za kurz

1. Členství v rámci Služby Modelingovekurzy.eu vzniká registrací provedenou na webové stránce www.Modelingovekurzy.eu a zřízením uživatelského účtu uživatele nebo při zakoupení voucheru na kurz.

2. Poskytovatel si vyhrazuje právo nabízet časově omezené nabídky, slevy a vouchery na členství zdarma bez omezení.

Členství v rámci Služby Modelingovekurzy.eu je zdarma, provize na jednotlivé kurzy je zpoplatněna poplatkem, s jehož výší bude uživatel seznámen při registraci do Služby.

3. Poplatek za kurz je možné uhradit bezhotovostně bankovním převodem. Po uskutečnění platby obdrží registrovaný klient e-mail s potvrzením úhrady. Uživatelé berou na vědomí, že realizace plateb je uskutečňována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb a Poskytovatel proto za jeho činnost nenese odpovědnost.

4.Uživatel je oprávněn kdykoliv požádat Poskytovatele o zrušení zakoupeného kurzu zasláním žádosti na info@modelingovekurzy.eu, a to i bez udání důvodu. Uživatelé bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že při zrušení kurzu není uživatelům poskytována žádná náhrada a nevrací se jim ani zaplacený poplatek za vybraný kurz.  Při zrušení členství dále není uživatelům vrácena cena za již poskytnuté služby, s čímž uživatelé souhlasí.

 

Obecné podmínky pro všechny osoby

Níže uvedené obecné podmínky se vztahují na všechny uživatele Služby Modelingovekurzy.eu, tj. na neregistrované uživatele, registrované uživatele, účastníky lekcí a lektory.

1. Službu použijete pouze k zákonným účelům a souhlasíte s tím, že Službu nebudete používat jakýmkoli způsobem, který by porušoval použití nebo práva Poskytovatele nebo jiného uživatele.

2. Vaše užívání Služby podléhá všem platným právním předpisům a Vy jste výlučně odpovědný/á za způsob a obsah Vaší komunikace prostřednictvím Služby.

3. Nebudete do Služby odesílat nebo zasílat ke zveřejnění žádné materiály chráněné autorskými právy, ochrannými známkami ani vlastnickými právy bez výslovného svolení vlastníka. Nebudete zveřejňovat žádný obsah, který by porušoval jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiné duševní vlastnictví nebo vlastnické právo jiné osoby, ani jiné právní předpisy nebo byl urážející, hanlivý, vulgární či jinak porušoval dobré mravy.

4. Přebíráte plnou odpovědnost za obsah, který ve Službě zveřejníte nebo podáte ke zveřejnění.

5. Berete na vědomí, že publikované lekce jsou přístupné všem uživatelům, kteří mají nárok na užívání Služby.

6. V souvislosti s využíváním Služby se nezapojíte do nekalých reklamních či obchodních praktik a nebudete zapojeni do zasílání nevyžádaných výzev, např. nevyžádané pošty nebo zasílání hromadných e-mailů (tzv. spamování), řetězových dopisů nebo jakékoliv jiné formy neoprávněného obtěžování nebo do jakékoliv formy loterie nebo hazardních her.

7. Nebudete sdílet obsah ze Služby s nikým, kdo nemá řádnou licenci k přístupu k obsahu.

8. Nebudete nahrávat, sdílet, zveřejňovat, distribuovat nebo jinak se podílet na jakémkoliv jednání, které je protiprávní, vyhrožující, hanlivé, obtěžující, urážlivé, podvodné nebo je invazivní vůči soukromí jiných osob, obsahuje explicitní nebo grafické popisy nebo zobrazení sexuálních činů (včetně sexuální mluvy násilné nebo ohrožující povahy, zaměřeného na jiného jednotlivce nebo skupinu jednotlivců) nebo jinak porušuje obecně závazné předpisy a tyto obchodní podmínky.  

9. Nebudete se účastnit žádného jednání, které by na základě náboženství, pohlaví, sexuální orientace, rasy, etnického původu, věku nebo zdravotního postižení obviňovalo, obtěžovalo, degradovalo, zastrašovalo nebo diskriminovalo jednotlivce nebo skupinu jednotlivců.

10. Nebudete sdílet softwarové viry ani žádné jiné počítačové kódy, soubory nebo programy, které jsou navrženy nebo zamýšleny k narušení, poškození nebo omezování fungování jakéhokoli softwaru, hardwaru nebo telekomunikačního vybavení nebo k poškození nebo získání neoprávněného přístupu k jakýmkoli datům nebo dalším informacím jakékoliv třetí strany.

11. Nebudete se vydávat za jinou osobu nebo subjekt, včetně zaměstnanců a zástupců Poskytovatele.

12. Nebudete Váš uživatelský účet používat k porušení bezpečnosti jiného uživatelského účtu nebo k pokusu o získání neoprávněného přístupu k jiné síti nebo serveru. Ne všechny části Služby mohou být k dispozici Vám nebo jiným oprávněným uživatelům Služby. Nebudete zasahovat do užívání a užívání Služby někomu jinému. 

13. Zavazujete se, že při využívání Služby Modelingovekurzy.eu vždy zohledníte svůj aktuální zdravotní stav a přizpůsobíte svým schopnostem. Berete na vědomí, že Poskytovatel není odpovědný za Váš zdravotní stav a za zranění, která byste si v rámci využívání Služby Modelingovekurzy.eu přivodil/a.

14. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí Služby Modelingovekurzy.eu jakékoliv osobě z jakéhokoliv důvodu, smazat obsah, který je v rozporu s těmito Obchodními podmínkami a/nebo zcela nebo zčásti přerušit poskytnutí Služby Modelingovekurzy.eu.

 

Speciální podmínky pro účastníky lekcí

Níže uvedené speciální podmínky se vztahují výhradně na účastníky lekcí, a to spolu s obecnými podmínkami uvedenými výše vztahujícími se na všechny osoby.

1. Berete na vědomí, že zahájením jakékoliv lekce nebo kurzu akceptujete tyto Obchodní podmínky.

2. Obsah lekcí je určen pouze pro Vaši osobní potřebu.

 

Speciální podmínky pro lektory

Níže uvedené speciální podmínky se vztahují výhradně na lektory, a to spolu s obecnými podmínkami uvedenými výše vztahujícími se na všechny osoby.

1. Zaručujete, že jste kvalifikován/a pro vedení Vašich lekcí, a že se budete vždy chovat profesionálně a v souladu se všemi příslušnými obecně závaznými předpisy, pravidly slušného chování a dobrými mravy.

2. Zaručujete, že pokud nemáte kvalifikaci pro vedení Vašich lekcí, dostatečně a srozumitelně o tom uživatele informujete v každé ze svých lekcí.

3. Veškerý obsah, určený ke zveřejnění v rámci Služby Modelingovekurzy.eu, nesmí obsahovat materiál chráněný autorskými právy třetí strany nebo materiál, který podléhá jiným vlastnickým právům třetích osob, ledaže je k jeho užití poskytnuto oprávnění od oprávněné osoby. Zavazujete se, že v rámci Služby Modelingovekurzy.eu nebudete přidávat obsah, který je v rozporu s těmito Obchodními podmínkami.

4. Souhlasíte, že účastníci Vašich lekcí mají právo zveřejnit recenzi Vaší lekce. Poskytovatel neručí za obsah žádné z recenzí a nenese odpovědnost za žádné informace nebo názory, které uživatel v recenzi uvedl.

5. Poskytovateli udělujete výhradní vlastnictví jakéhokoliv videozáznamu nebo fotografií, které byl pro Vás Poskytovatelem pořízeny. Poskytovatel může na základě vlastního uvážení tento obsah odebrat, upravovat nebo zveřejňovat, k čemuž mu udělujete výslovný souhlas. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu odstranit jakoukoliv lekci a záznam o lektorovi ze služby Modelingovekurzy.eu.

6. U lekcí, které byly pro Vás Poskytovatelem pořízeny, máte možnost zveřejnit krátkou ukázku lekce, která však nesmí přesáhnout 30 vteřin. Delší ukázku lekce můžete zveřejnit pouze po dohodě s Poskytovatelem.

7. Lektor, se kterým Poskytovatel uzavře smlouvu o spolupráci, je povinen si založit uživatelský účet a je oprávněn využívat Službu zdarma. Pokud za období posledních 6 měsíců lektor nevytvoří žádnou lekci a nepředá ji ke zveřejnění, je Poskytovatel oprávněn poskytování Služby pozastavit či odepřít.

8. Udělujete Poskytovateli právo umístit do Vašeho videa nebo k němu reklamu dle uvážení Poskytovatele. Lektor je oprávněn propagovat třetí osoby, společnosti, firmy, značky, produkty, a další pouze po předchozí písemné dohodě s Poskytovatelem. Při porušení těchto povinností je Poskytovatel oprávněn obsah (video lektora) ze Služby Modelingovekurzy.eu bez nároku na jakoukoliv náhradu či kompenzaci odstranit.

9. V případě, že jste lekci nevytvořili v součinnosti s Poskytovatelem, jste oprávněni lekci ze Služby Modelingovekurzy.eu odebrat. Za součinnost s Poskytovatelem se považují zejména produkční a post produkční aktivity spojené s tvorbou videa (např. zajištění natáčení videa nebo střih videa), které Vám byly poskytnuty zdarma. V případě, že budete mít zájem videa ze Služby Modelingovekurzy.eu odebrat, kontaktujte Provozovatele e-mailem na adrese info@modelingovekurzy.eu, a uveďte prosím, které lekce chcete odstranit. Odebrání lekcí ze Služby Modelingovekurzy.eu, které jste vytvořili v součinnosti s Poskytovatelem, je možné pouze po předchozí písemné dohodě s Poskytovatelem.

10. Berete na vědomí, že nahrání lekce do Služby Modelingovekurzy.eu může trvat i několik týdnů, v závislosti na konkrétních okolnostech a obsahu lekce. Na nahrání lekce do Služby Modelingovekurzy.eu není právní nárok

11. Při vytvoření lekce dochází k pořízení audiovizuálních záznamů Vaší osoby jako lektora, a proto tímto uděluje neodvolatelné svolení Poskytovateli k pořízení a užití své podoby, podobizny, obrazových či zvukových záznamů nebo jiných projevů osobní povahy (dále také jen „dílo“) za účelem vytvoření lekce v rámci Služby, ale také pro účely reklamy, propagace a marketingu Poskytovatele, projektu Modelingovekurzy.eu a s tím souvisejících účelů, a to v neomezeném územním, časovém a množstevním rozsahu, a to zejména k užití takových záznamů či projevů nebo jejich částí:

  • k šíření především prostřednictvím on-line medii, v síti internet, tak i v tištěné podobě, a to časově neomezeně a libovolně často,
  • k zapojení díla do jiného audiovizuálního díla a k jeho šíření televizním vysíláním (terestriálně, satelitem, kabelovými rozvody), včetně šíření on-line medii, v síti internet, tak i v tištěné podobě, a to časově neomezeně a libovolně často,
  • k účelům propagace audiovizuálních děl vytvořených s použitím záznamu, a to všemi způsoby, např. ve sdělovacích prostředcích, v síti internet, v tiskových propagačních materiálech, v televizi, on-line médiích, v síti internet, na billboardech apod.,
  • v rámci Služby k pořízení libovolného množství rozmnoženin záznamu a audiovizuálních děl vytvořených s použitím záznamu a k jejich šíření libovolným způsobem (tj. zejména prodejem, pronájmem, darováním, půjčováním).
  • k poskytnutí licenčních oprávnění k užití díla jako svých autorských děl, třetím osobám, a to pro účely reklamní (komerční) i redakční (tzn. uveřejňování v periodickém tisku)
  • ke změně díla, jeho použití jako součást díla souborného nebo použití pouze jeho části.

12. Poskytovatel je oprávněn užívat také jméno a příjmení osoby lektora, a to především pro marketingové, propagační a reklamní účely Poskytovatele a projektu Modelingovekurzy.eu.

13. Odměna lektora za výše uvedená udělená svolení (tj. především k pořízení a užití své podoby, podobizny, obrazových či zvukových záznamů nebo jiných projevů osobní povahy) je již obsažena v odměně pro lektora stanovené v následujícím článku těchto Obchodních podmínek. Pokud odměna nebyla sjednána nebo na ni lektorovi nevznikl nárok, jsou tyto souhlasy (svolení) uděleny lektorem bezúplatně.

 

Odměna pro lektory

1. Za níže uvedených podmínek může lektorům vzniknout právo na odměnu z pořádání kurzů nebo z jiných služeb. Lektor určuje cenu svých kurzů navýšenou o provizi Poskytovatele.

2. Odměna je splatná vždy 31. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém lektorovi vzniklo právo na odměnu. Reklamaci odměny musí být lektorem provedena nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém lektorovi vzniklo nebo dle názoru lektora mělo vzniknout právo na odměnu. Uplynutím této lhůty právo na reklamaci odměny zaniká.

3. Za účelem vyplacení odměny je lektor povinen sdělit poskytovateli své fakturační údaje a zaslat daňový doklad. Poskytovatel si vyhrazuje právo pozdržet jakoukoliv platbu nebo její část v případě, že od lektora neobdrží všechny informace či podklady k provedení platby a splnění svých závazků, a dále v případě, že lektor jedná v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či těmito Obchodními podmínkami.

 

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé v rámci poskytování Služeb Modelingovekurzy.eu se řídí právním řádem České republiky.

2. Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat s uživatelem zvlášť. Odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

3. Znění těchto Obchodních podmínek je Poskytovatel oprávněn měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.  

4. Poskytovatel nenese odpovědnost za technické problémy na straně uživatele, které uživateli znemožní využití služby Modelingovekurzy.eu.

5. V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a uživatelem, který je zároveň spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může takový uživatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.